Regulamin serwisu

Regulamin w zakresie świadczenia usług serwisowych firmy Astren

 1. Na naprawę sprzętową udziela się 2-12 miesięcy gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw.
 2. Diagnostyka w trybie standardowym jest bezpłatna. Jeśli klient wybierze tryb przyspieszony i zrezygnuje z naprawy diagnostyka jest płatna 30zł Tryb ekspresowy płatny 50zł jeśli klient zrezygnuje.
 3. ASTREN SERWIS KOMPUTEROWY nie ponosi odpowiedzialności za zainstalowane oprogramowanie na sprzęcie Klienta.
 4. ASTREN SERWIS KOMPUTEROWY nie odpowiada za próby naprawy na własną rękę, nieudane próby naprawy w poprzednich serwisach, jak również za wady ukryte, które nie zostały ujawnione w momencie przyjmowania sprzętu do serwisu.
 5. Koszt za naprawę sprzętu może ulec zmianie niż był przewidywalny na samym początku. Po przeprowadzonej diagnozie Serwis ASTREN informuje klienta o dokładnych kosztach naprawy.
 6. Jeżeli sprzęt objęty jest gwarancją klient jest zobowiązany dostarczyć wraz ze sprzętem dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną. W tym przypadku sprzęt zostanie naprawiony do 300zł brutto. Cena nie podlega części zamiennych które mogą być użyte w trakcie naprawy.
 7. Niniejszy dokument potwierdza przyjęcie przez firmę ASTREN w/w sprzętu do diagnostyki i jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania personaliów.
 8. Termin naprawy przewidywalny jest nie dalej niż 7-10 dni roboczych. W przypadku w którym po stronie serwisu zaszłyby przeszkody dla dochowania powyższego terminu, będzie ona podlegała przedłużenia na czas uzasadniony warunkami naprawy. Czas naprawy jest uwarunkowany możliwością uzyskania odpowiednich części niezbędnych do naprawy.
 9. Po 14 dniach od poinformowania klienta konieczności odbioru sprzętu naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 5zł dziennie.
 10. Umowa zostaje spisana w dwóch kopiach na których znajdują się dane klienta i dokładne dane serwisu, dane pobieranych sprzętów wraz z numerami seryjnymi. Po naprawie sprzęt zostaje odebrany za pokwitowaniem. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych znajdujących się na laptopie zobowiązujemy się do poufności danych znajdujących się na dysku twardym oraz na udostępnionych nam dyskach zewnętrznych. Firma Astren Serwis Laptopów, zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej. Zapewniamy poufność i dyskrecje danych!!
 11. Nieudana naprawa (płyty głównej, wentylatora, matrycy, klawiatury itp. ) wiąże się z ryzykiem wystąpienie innych objawów uszkodzenia niż były pierwotne. Wynika to ze stosowanej technologii montażu układów które znajdują się w płycie głównej.
 12. Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji usługi. W tym przypadku serwis nie pobiera żadnych opłat związanych z diagnozą sprzętu.
 13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 14. Użytkownik przekazujący sprzęt do serwisu w celu dokonania naprawy akceptuje wszystkie powyższe warunki.
 15. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krystian Preisner Astren Serwis Laptopów Kraków.
 16. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, zawarcie umowy wykonania usługi, sprzedaży, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wystawienia faktury- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 17. Odbiorcą danych będą podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji usług odzyskiwania danych, zewnętrzne biuro podatkowe realizujące usługi na rzecz Administratora.
 18. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikający z przepisów prawa.
 19. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 20. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 21. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, realizacji usługi, brak wskazania danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem realizacji usługi.
 22. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
 23. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.